Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Meesenburg s.r.o.
IČ 25697935 se sídlem Vrapická 402, Kladno, PSČ: 272 03
 
(dále jen „prodávající“)

pro dodávky zboží
v souladu s ustanovením § 1751 a násl. z .č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách komponentů pro výrobu oken a dveří (dále jen „zboží“)
 
I. Uzavření smlouvy

1.1 Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
   a)  písemná objednávka kupujícího, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, místě určení, termínu dodání a ceně za zboží;
   b)  písemné potvrzení došlé objednávky prodávajícím.

1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající má právo akceptovat nebo odmítnout jakoukoliv objednávku výhradně dle svého uvážení. Kupující, není-li spotřebitel, nemá nárok na případnou náhradu škody v případě, že jeho objednávka nebude prodávajícím v jakémkoliv okamžiku přijata. V případě písemného potvrzení objednávky je prodávající povinen vyřídit objednávky kupujícího v rozsahu 100 % potvrzeného zboží, s přípustnou odchylkou podle bodu 2.3 těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jen jako „VOP“)

1.3 Písemná objednávka kupujícího je pro kupujícího vždy nezrušitelně závazná a neodvolatelná. Je-li kupující spotřebitel, pak mu je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  

1.4 Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto VOP a za podmínek v nich obsažených.  Přičemž tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Při sjednávání jednotlivých kupních smluv se vychází ze skutečnosti, že kupující je s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

1.5 Použití všeobecných obchodních (nákupních) podmínek kupujícího je tímto vyloučeno.

1.6 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se zavazují prodávající a kupující řídit okamžikem uzavření kupní smlouvy. 

1.7 Změny nebo doplňky vlastní kupní smlouvy musí být učiněny výhradně na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

1.8 Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením kupní smlouvy oběma smluvními stranami v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a týkající se předmětu koupě podle později uzavřené kupní smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1.9.  Za písemnou formu se považuje i elektronická forma komunikace osob oprávněných jednat za prodávajícího a kupujícího.

1.10. Emailová objednávka musí obsahovat: přesnou specifikaci zboží (zejména množství a druh), cenu za objednané zboží uvedenou bez DPH, místo dodání, termín dodání. Objednávka kupujícího doručená na emailovou adresu prodávajícího je vždy plně nezrušitelně závazná a neodvolatelná pro kupujícího. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího, popřípadě návrh na její změny zasláním emailu na adresu kupujícího. Pokud prodávající akceptuje objednávku kupujícího, nebo navrhne změny objednávky kupujícího, který tyto změny potvrdí e-mailem na adresu prodávajícího, dochází k uzavření platné a závazné kupní smlouvy. 

1.11. Kupní smlouvu lze s kupujícím, který je spotřebitelem, uzavřít v českém jazyce.

1.12    Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a kupující si je hradí sám.

1.13  Kupní smlouva včetně VOP je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

1.14  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
II. Dodání zboží

2.1 Místem dodání zboží (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky kupujícího. Dopravu na místo určení zajišťuje, pokud není stanoveno jinak, prodávající. Náklady na balné a poštovné a přepravu, či pojištění zboží nese kupující a to za těchto podmínek: v případě, že celková hodnota objednávky činí do 4.000,- Kč (bez DPH), hradí uvedené náklady kupující a v případě, že celková hodnota objednávky přesahuje částku 4.000,- Kč (bez DPH), hradí tyto náklady prodávající. Nebezpečí škody na zboží včetně jeho ztráty přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. 

2.2 Dílčí dodávky zboží jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.3 Odchylky dodaného zboží v relaci +- 5 % jsou přípustné. Fakturovat a platit je však možno pouze zboží skutečně dodané.

2.4 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí, které prodávající nemohl ovlivnit. 

2.5 Případné písemné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy písemně potvrzené a akceptované prodávajícím přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

2.6 Dojde-li na straně prodávajícího k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je kupující oprávněn po písemné výzvě k plnění, kterou byla prodávajícímu poskytnuta dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li sjednáno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, kde bylo částečně prodávajícím plněno, jen nedodaného zboží.

2.7 Kupující, není-li spotřebitel, není oprávněn požadovat případnou náhradu škody vzniklou v souvislosti s neplněním dodací lhůty prodávajícím.
 
III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího platného v době uzavření smlouvy.

3.2 Cena zboží je uvedena v kupní smlouvě nebo v aktuálním ceníku zboží prodávajícího. V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen výrobce nebo poklesu kursu české koruny vůči jednotné evropské měně (EUR) je prodávající oprávněn zvýšit ve stejném poměru i cenu zboží. Při podstatném zvýšení ceny má kupující, je-li spotřebitel, právo bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

3.3 Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené v kupní smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.
 
IV. Platební podmínky

4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví prodávající fakturu (daňový doklad), kterou neprodleně zašle kupujícímu buď elektronickou cestou, nebo písemnou poštou, a nebo ji předá společně s dodávkou zboží.     

4.2 Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zboží kupujícímu zaplacení zálohové faktury až do výše 100 % ceny zboží. 

4.3 Kupující není oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu nebo pozastavit její platbu pro chybu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o zjištěné chybě prodávajícího, který provede bezodkladně opravu této faktury.

4.4 Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení, pokud není sjednáno jinak.

4.5 V případě plateb ve výši 100 % ceny zboží před jeho dodáním nebo při dodání zboží poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši 2 % z ceny zboží (bez DPH) vyjma celoobvodového kování.

4.6 Pro případ prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 
V. Přechod nebezpečí škody na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě určení nebo jiném místě sjednaném mezi prodávajícím a kupujícím. Převzetí zboží potvrdí kupující na dodacím listu razítkem a čitelným podpisem, jehož originál vrátí prodávajícímu a kopii si ponechá. V případě dodání zboží zasilatelskou službou potvrdí příslušné doklady obdobně.

5.2 Výhrada vlastnického práva: Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné, pojištění apod.).
 
VI. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

6.1 Odpovědnost prodávajícího za vady, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

6.2 Zjevné vady zboží, zjistitelné při převzetí zboží s vynaložením obvyklé pozornosti, je kupující povinen neprodleně bez zbytečného odkladu reklamovat písemně u prodávajícího (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, ale vyskytovaly se na zboží v době převzetí nebo vznikly porušením povinnosti prodávajícího, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den 24. měsíce od převzetí stanovené pro odpovědnost za vady. 

6.3 V rámci reklamace odstranitelných vad zboží je kupující oprávněn (nepodstatné porušení smlouvy):
   a)  požadovat odstranění vad, nebo
   b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Volba mezi nároky uvedenými v bodu 6.4 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslané reklamaci vad. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že neodstranitelné vady zboží jsou podstatným porušením smlouvy, může kupující kromě výše uvedených nároků požadovat dodání nového zboží, či chybějícího zboží, nebo též odstoupit od smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 

6.5 Prodávající neodpovídá za škodu na zboží způsobenou nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.

6.6 Kupující, není-li spotřebitel, není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.
 
VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

7.1 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat, překonat a vznikly nezávisle na vůli prodávajícího a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající v případě, že kupující není spotřebitel, oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7.2 Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost, není-li kupující spotřebitel, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody.

7.3 Kupující je oprávněn od prodávajícího požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající bezodkladně nevyjádří, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby prodávajícím uskutečněno, není oprávněn kupující odmítnout, tudíž v této části kupní smlouvy není oprávněn od ní odstoupit.
 
VIII. Právo prodávajícího a kupujícího na odstoupení

8.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost kupujícího. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností kupujícího, zejména prodlení s úhradou předcházejících splatných faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto právo má prodávající i v případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody prodávajícího. Kupující je povinen v případě odstoupení prodávajícího od smlouvy zboží vrátit do 14 dnů.

8.2 Prodávající je též oprávněn zjistit si u třetích osob informace o solventnosti kupujícího a požadovat předložení bankovních záruk nebo jiné formy zajištění. Za tímto účelem uděluje kupující prodávajícímu okamžikem uzavření kupní smlouvy výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů. Za osobní údaje se považuje jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které kupující prodávajícímu sdělí při uzavření smlouvy.

8.3 V případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením plnění, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení plnění, jestliže toto nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4 Odstoupí-li kupující, který je spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, plnění, které obdržel (umožňuje-li to jeho povaha), a to na své náklady.

8.5 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech a za podmínek výslovně uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku. 

8.6 ZBOŽÍ VYROBENÉ/PŘIZPŮSOBENÉ DLE SPOTŘEBITELE

 - Podle současné legislativy nemůže spotřebitel odstoupit od koupě zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. (např. úprava okenních parapetů na míru). 

8.7 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:               
   a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,               
   b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní vztahy mezi prodávajícím se řídí  kupní smlouvou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále českým právem, zejména z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

11.2 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

11.3 Promlčení: Nejedná-li se o smluvní vztah se spotřebitelem, prodávající a kupující se dohodli, že promlčení jakéhokoliv nároku kupujícího vůči prodávajícímu vzniklého z porušení kupní smlouvy včetně těchto všeobecných obchodních podmínek činí 1 rok. Prodávající a kupující se dále dohodli, že promlčení jakéhokoliv nároku prodávajícího vůči kupujícímu vzniklého z porušení kupní smlouvy včetně těchto všeobecných obchodních podmínek činí 3 roky.

11.4 Podstatná změna okolností: Prodávající a kupující se dohodli, že v případě podstatné změny okolností, jež nastane na straně kupujícího po uzavření kupní smlouvy, kupující na sebe přebírá riziko takové změny okolností v souladu s § 1765 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.5 Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající je oprávněn v souladu s § 1752 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů kdykoliv jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Nová verze podmínek bude uveřejněna na www.meesenburg.cz 1 měsíc před nabytím účinnosti jejich změny. Kupující je oprávněn takovou změnu všeobecných obchodních podmínek odmítnout a z tohoto důvodu kupní smlouvu vypovědět v 1 měsíční výpovědní době.

11.6 Postoupení: Kupující nemá právo postoupit žádné své právo a povinnost vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Prodávající má právo postoupit jakékoliv své právo a povinnost vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

x

Vnitřní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.


Venkovní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.

Hliníkové krytky před omítkou

Tyto koncovky zvolte v případě, že na domě omítku ještě nemáte hotovou. Omítka pak částečně koncovky přikryje, budou v ní zapuštěné. Tyto koncovky je však možné použít i v případě, že jsou omítky již hotové.

Hliníkové krytky po omítce

Tyto koncovky volte v případě, že kolem oken máte omítku již hotovou. Koncovka pak k čisté omítce přiléhá a případné nerovnosti se zatmelí. Tyto koncovky není vhodné použít, pokud nejsou omítky hotové.