Ochrana osobních údajů

Používání cookies

Tyto internetové stránky používají soubory cookie především za takovým účelem, aby vylepšily své funkce nebo zlepšily či zjednodušily vyhledávání, prohlížení či nakupování uživatele.

Kromě těchto funkčních a dočasných souborů cookie ukládají další soubory cookie nástroje třetích stran, za účelem monitorování kvality zkušeností uživatelů během návštěvy těchto stránek.

Mezi takové nástroje patří:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Facebook
  • Heureka
  • HledejCeny.cz
  • Zbozi.cz
  • Sklik.cz

Naše webové stránky nepoužívají skryté obrázky ani podobné sledovací technologie.

Za žádných okolností nepoužíváme soubory cookie pro sběr, zpracování, šíření nebo zaznamenávání osobních údajů.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat.

Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí
Společnost Meesenburgs r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování pro marketingové účely společnosti.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Meesenburg s r.o., se sídlem Kladno - Dubí, Vrapická 402, identifikační číslo: 25697935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 62149 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Vrapická 402,27203 Kladno - Dubí, adresa elektronické pošty eshop@meesenburg.cz, telefon (+420) 312 285 614.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
účely oprávněného zájmu správce.

III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení.
Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s nařízením nezbytný Váš souhlas.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje byly získány přímo od Vás a pro uvedené účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název subjektu, adresa trvalého pobytu /sídla, IČ, DIČ)
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další),
popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné,
a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.
V. Zásady zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme:

zákonným, korektním a transparentním způsobem
pouze pro uvedené účely
pouze v nezbytném množství
pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány
za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů

VI. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VII. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů

IX. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce na výše uvedených kontaktních údajích.

x

Vnitřní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.


Venkovní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.

Hliníkové krytky před omítkou

Tyto koncovky zvolte v případě, že na domě omítku ještě nemáte hotovou. Omítka pak částečně koncovky přikryje, budou v ní zapuštěné. Tyto koncovky je však možné použít i v případě, že jsou omítky již hotové.

Hliníkové krytky po omítce

Tyto koncovky volte v případě, že kolem oken máte omítku již hotovou. Koncovka pak k čisté omítce přiléhá a případné nerovnosti se zatmelí. Tyto koncovky není vhodné použít, pokud nejsou omítky hotové.